โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุเหร่าสมอเซตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. 2518  ตามประกาศอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น 

                        ด้วยทางอำเภอได้รับคำร้องของโรงเรียน กรรมการศึกษา  ประชาชน  โรงเรียนราษฎร์ประชุมศรัทธา  ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ของมัสยิด  ขอล้มเลิกกิจการโรงเรียน และขอมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมด  ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ดำเนินการแทนต่อไป  ทั้งนี้เพราะการดำเนินงานของโรงเรียนเท่าที่เป็นมาไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควร  ทำให้กิจการโรงเรียนต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดมา  ถ้าขืนดำเนินการต่อไปอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษาของนักเรียนได้

                        อาศัยอำนาจตามมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2478  โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เห็นสมควรจัดตั้ง

                        โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง  ในท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  คือบ้านสมอเซ  หมู่ที่

ตำบลคลองเปรง  โดยให้ชื่อว่า  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ

                        เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2518  เป็นต้นไป

                            อักษรย่อโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ  คือ  ส.ซ.

                            สีประจำโรงเรียน  คือ สีเขียว - ขาว

                            คำขวัญโรงเรียน   คือ   เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม