โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์
    นักเรียนไทยพุทธ / มุสลิม  มีความรู้ คิดเป็น  แก้ปัญหาได้  เป็นคนดี  พร้อมเข้าสู่อาเซียน  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  อยู่รวมกันในสังคมอย่างสันติสุข
 
ปรัชญาโรงเรียน
     บุคลากรมีจิตสำนึกในอาชีพนำมาซึ่งความก้าวหน้าของหน่วยงาน