โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล                    จำนวน    94  คน
    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา          จำนวน   308  คน
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา            จำนวน   135  คน
                                    รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  537  คน