โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ อัญชลิสังกาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุงศักดิ์ ตานี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน