โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
คณะผู้บริหาร

นายผดุงศักดิ์ ตานี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสินรัตนา กำแพงเพ็ชร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา