โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา พันธศรี
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี กลิ่นเพ็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2