โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยยศ ชำนิประเสริฐกุล
ครู คศ.2

นายพงศธร เพชรเทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุบงกช แซ่เลี้ยว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0