โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธัญวรัตน์ สัจจา
ครู คศ.1

นางสาวสุริชา สุขเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายวีระยุทธ เสาแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวกรรณิการ์ มัดดียะห์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1